Ուսումնաօժանդակ

Նաիրա Լալազարյան հաշվապահ

Արևիկ Տատինցյան                   լաբորանտ

Մարինե Սարգսյան                  գրադարանավար

Նինել Նահապետյան                օպերատոր

Սևադա Աղաջանյան                 քաղ.պաշտպանություն

Կամո Վանյան                           տնտեսվար,բանվոր

Վիկտորյա Հովհաննիսյան       հավաքարար

Կարինե Սարգսյան                    հավաքարար

Հրանուշ Ներսեսյան                   հավաքարար

Մամիկ Սայունց                          գիշերային պահակ

Ալբերտ Սարգսյան                     գիշերային պահակ